2015 - 1
சிவசித்தன் _ நற்பண்புள்ள மனிதகுலத்தை உருவாக்குபவன் ! #அகம்* அதில் #அன்பு நிறைந்திருந்தாலே, பிறர்க்கு அன்பை தர முடியும்! #காக்கும்_சிவசித்தன்_அன்பானவன் ! அகத்தில் உண்மையாக வாழ்ந்தாலே, #உண்மை வாழ்வுக்கு வழிகாட்ட முடியும்! உண்மை #உயிர் […]

சிவசித்தன் _ நற்பண்புள்ள மனிதகுலத்தை உருவாக்குபவன் !


2015 - 1
Sivasithan – The Humanity builder! Only if your #Agam* is filled with #love, You can shower Love to other living beings! Only if you are […]

Sivasithan – The Humanity builder!


13406922_1217650338294606_5079192566961227923_n
#Thanksgiving Sivasithan, Reasons to thank you is countless… Before I saw you, I went through lot of sufferings, A lot! I lived with the #fear […]


IMG_20150721_060006
#The_Wife #Sivaguruve_Saranam The beauty of woman lies in how she obey his husband’s guidance and advice to run a family and in every aspects of […]

#The_Wife


IMG_20150721_055616
#Break_free – 2 #Sivaguruve_saranam #Universal_Truth We all are doing something in our life that makes no sense at all. There are so many emotions identified […]

#Break_free – 2


IMG_20150721_060250
#Break_free – 1 #Sivaguruve_saranam #Universal_Truth Most of our knowledge is acquired from parents, from society, from books, from history, learning through observation, through school/college/job. We […]

#Break_free – 1IMG_20150721_060451
#Why_one_must_get_rid_of_body_wastes? – 3 #Sivaguruve_saranam Body, Dhegam and Agam constitutes the body that we saw in physical form. These three are rooted and functioning coherently because […]

#Why_one_must_get_rid_of_body_wastes? – 3


IMG_20150721_060549
#Why_one_must_get_rid_of_body_wastes? – 2 #Sivagruve_saranam Why_one_must_get_rid_of_body_wastes? – 2 When wastes are leaving your body, it will become #Dhegam which is a platform to access #Agam, where […]

#Why_one_must_get_rid_of_body_wastes? – 2


IMG_20150721_060624
#Why_one_must_get_rid_of_body_wastes? – 1 #Sivaguruve_saranam We are searching for God everywhere when we are in trouble due to problems/diseases. God is with in you, like a […]

#Why_one_must_get_rid_of_body_wastes? – 1